پروژه‌ها

عنوان پروژه:
کارفرما:
شروع پروژه:
وضعیت:
تولید، نصب و راه‌اندازی ایستگاه‌های دائمی GNSS در محدوده حرم مطهر رضوی
سازمان عمران و توسعه حریم حرم رضوی
1399
در حال اجرا
شرح پروژه: به منظور پایش حرکات پوسته زمین در محدود حرم مطهر و همچنین بررسی فرونشست و حرکات تکتونیکی حرم و محدوده پیرامون، دو ایستگاه دائمی به همراه مشاهدات مرحله ای بر روی پیلارهای طراحی شده صورت می گیرد. در این پروژه از گیرنده های iRNet و iRoPro استفاده شده است.
عنوان پروژه: تولید، نصب و راه‌اندازی ایستگاه‌های دائمی GNSS در محدوده حرم مطهر رضوی
کارفرما: سازمان عمران و توسعه حریم حرم رضوی
شروع پروژه: 1399
وضعیت: در حال اجرا
شرح پروژه: به منظور پایش حرکات پوسته زمین در محدود حرم مطهر و همچنین بررسی فرونشست و حرکات تکتونیکی حرم و محدوده پیرامون، دو ایستگاه دائمی به همراه مشاهدات مرحله ای بر روی پیلارهای طراحی شده صورت می گیرد. در این پروژه از گیرنده های iRNet و iRoPro استفاده شده است.
عنوان پروژه: 
کارفرما:
شروع پروژه:
وضعیت:
تولید تجهیزات، نصب و راه اندازی سامانهRTK اختصاصی شرکت گاز استان تهران
شرکت گاز استان تهران
1394
به اتمام رسیده است.
شرح پروژه: فاز اول پروژه با ایجاد 5 ایستگاه دائمی GNSS در سال 1394 آغاز گردید و در سال 1396 با افزایش تعداد ایستگاه‌ها به 7، شبکه گسترش پیدا کرد. در حال حاضر تمامی فعالیت‌های نقشه‌برداری شرکت گاز استان تهران بر مبنای این سامانه انجام می‌شود. در این پروژه از گیرنده‌های iRo و iRNet استفاده شده است.
عنوان پروژه: تولید تجهیزات، نصب و راه اندازی سامانهRTK اختصاصی شرکت گاز استان تهران
کارفرما: شرکت گاز استان تهران
شروع پروژه: 1394
وضعیت: به اتمام رسیده است.
شرح پروژه: فاز اول پروژه با ایجاد 5 ایستگاه دائمی GNSS در سال 1394 آغاز گردید و در سال 1396 با افزایش تعداد ایستگاه‌ها به 7، شبکه گسترش پیدا کرد. در حال حاضر تمامی فعالیت‌های نقشه‌برداری شرکت گاز استان تهران بر مبنای این سامانه انجام می‌شود. در این پروژه از گیرنده‌های iRo و iRNet استفاده شده است.
عنوان پروژه:
کارفرما:
شروع پروژه:
وضعیت:
تامین تجهیزات گیرنده‌های GNSS نقشه‌برداری با قابلیت رادیو داخلی و تیلت سنسور
شرکت آب و فاضلاب استان لرستان
1399
به اتمام رسیده است.
شرح پروژه: شرکت مکان پرداز رایمند متعهد به تجهیز شرکت آب فاضلاب استان لرستان به 8 عدد گیرنده GNSS با قابلیت رادیو داخلی، تیلت سنسور و کنترلر گردید. در این پروژه از گیرنده‌های نقشه‌برداری مدل iRoPro استفاده شده است.
عنوان پروژه: تامین تجهیزات گیرنده‌های GNSS نقشه‌برداری با قابلیت رادیو داخلی و تیلت سنسور
کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان لرستان
شروع پروژه: 1399
وضعیت: به اتمام رسیده است.
شرح پروژه: شرکت مکان پرداز رایمند متعهد به تجهیز شرکت آب فاضلاب استان لرستان به 8 عدد گیرنده GNSS با قابلیت رادیو داخلی، تیلت سنسور و کنترلر گردید. در این پروژه از گیرنده‌های نقشه‌برداری مدل iRoPro استفاده شده است.
عنوان پروژه:
کارفرما:
شروع پروژه:
وضعیت:
تولید تجهیزات، نصب و راه‌اندازی ایستگاه‌های دائمی GNSS و ایجاد سامانه RTK
سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد
1394
در حال اجرا
شرح پروژه: فاز اول پرژه در سال 1394 با راه‌اندازی 3 ایستگاه دائمی GNSS مجهز به گیرنده iRNet آغاز شد. فاز تکمیلی پروژه در سال 1398 با افزایش تعداد ایستگاه‌ها به 5 عدد و راه‌اندازی سامانه GNSMART شرکت ++GEO آلمان در قالب قرارداد مشارکت توسعه یافت.
عنوان پروژه: تولید تجهیزات، نصب و راه‌اندازی ایستگاه‌های دائمی GNSS و ایجاد سامانه RTK
کارفرما: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد
شروع پروژه: 1394
وضعیت: در حال اجرا
شرح پروژه: فاز اول پرژه در سال 1394 با راه‌اندازی 3 ایستگاه دائمی GNSS مجهز به گیرنده iRNet آغاز شد. فاز تکمیلی پروژه در سال 1398 با افزایش تعداد ایستگاه‌ها به 5 عدد و راه‌اندازی سامانه GNSMART شرکت ++GEO آلمان در قالب قرارداد مشارکت توسعه یافت.
عنوان پروژه:
کارفرما:
شروع پروژه:
وضعیت:
تولید تجهیزات و راه‌اندازی سامانه RTK
سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری ارومیه
1398
به اتمام رسیده است.
شرح پروژه: به منظور ارائه خدمات اختصاصی به کاربران شهرداری، ایستگاه مرجع GNSS با گیرنده IRNet راه‌اندازی شد و گیرنده iRo به عنوان گیرنده Rover در اختیار کارفرما قرار گرفت.
عنوان پروژه: تولید تجهیزات و راه‌اندازی سامانه RTK
کارفرما: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری ارومیه
شروع پروژه: 1398
وضعیت: به اتمام رسیده است.
شرح پروژه: به منظور ارائه خدمات اختصاصی به کاربران شهرداری، ایستگاه مرجع GNSS با گیرنده IRNet راه‌اندازی شد و گیرنده iRo به عنوان گیرنده Rover در اختیار کارفرما قرار گرفت.
عنوان پروژه:
کارفرما:
شروع پروژه:
وضعیت:
تولید تجهیزات و راه‌اندازی سامانه RTK
سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری همدان
1394
به اتمام رسیده است.
شرح پروژه: به منظور ارائه خدمات اختصاصی به کاربران شهرداری، ایستگاه مرجع GNSS با گیرنده iRNet راه‌اندازی شد و گیرنده RayPad به عنوان گیرنده Rover در اختیار کارفرما قرار گرفت.
عنوان پروژه: تولید تجهیزات و راه‌اندازی سامانه RTK
کارفرما: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری همدان
شروع پروژه: 1394
وضعیت: به اتمام رسیده است.
شرح پروژه: به منظور ارائه خدمات اختصاصی به کاربران شهرداری، ایستگاه مرجع GNSS با گیرنده iRNet راه‌اندازی شد و گیرنده RayPad به عنوان گیرنده Rover در اختیار کارفرما قرار گرفت.
عنوان پروژه:
کارفرما:
شروع پروژه:
وضعیت:
تولید، نصب و راه‌اندازی ایستگاه‌های دائمی GNSS در محدوده حرم مطهر حضرت معصومه
سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری قم
1396
در حال اجرا
شرح پروژه: به منظور ارائه خدمات اختصاصی به کاربران شهرداری، ایستگاه مرجع GNSS با گیرنده iRNet راه‌اندازی شد و گیرنده iRo به عنوان گیرنده Rover در اختیار کارفرما قرار گرفت.
عنوان پروژه: تولید، نصب و راه‌اندازی ایستگاه‌های دائمی GNSS در محدوده حرم مطهر حضرت معصومه
کارفرما: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری قم
شروع پروژه: 1396
وضعیت: در حال اجرا
شرح پروژه: به منظور ارائه خدمات اختصاصی به کاربران شهرداری، ایستگاه مرجع GNSS با گیرنده iRNet راه‌اندازی شد و گیرنده iRo به عنوان گیرنده Rover در اختیار کارفرما قرار گرفت.